Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell im. Fryderyka Chopina

Statut i regulamin

Statut Polskiej Szkoły Sobotniej im. Fryderyka Chopina w Bracknell

Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w Bracknell funkcjonuje na zasadach organizacji charytatywnej. Pomysłodawcami  i twórcami szkoły są Katarzyna Stępień, pełniąca funkcję dyrektora szkoły ds. edukacji i Magdalena Głowacka – dyrektor ds. administracyjno-finansowych.  Głównym założeniem szkoły jest działanie na korzyść polskich dzieci i ich rodzin mieszkających w Bracknell i jego okolicach poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych oraz podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji.

Postanowienia Ogólne

 1. Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell jest samodzielną instytucją, nie podlegającą prawnie żadnej innej instytucji. Placówka została zarejestrowana w Companies for Companies House England and Wales, jako Company Limited by Guarantee, pod nazwą Polish Saturday School.
 2. Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell współpracuje z Polska Macierzą Szkolną w Londynie.  a także z innymi szkołami polonijnymi w Londynie i poza nim, na zasadzie wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania placówek uzupełniających.
 3. Polska Szkoła Sobotnia w Bracknell jest instytucją niezależną finansowo, samofinansującą się. Działalność szkoły jest finansowana z opłat uiszczanych przez rodziców/ prawnych opiekunów dzieci. Dodatkowo szkoła pozyskuje środki z dotacji i imprez szkolnych.
 4. Siedziba Polskiej Szkoły Sobotniej w Bracknell mieści się przy szkole Holly Spring Junior School, Lilly Hill Road, Bracknell RG12 2SW.


Organizacja Szkoły Sobotniej im Fryderyka Chopina w Bracknell

 1. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej w Bracknell jest dobrowolne.
 2. Społeczność szkolną tworzą uczniowie , ich rodzice/opiekunowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły.
 3. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy Statut Szkoły, zatwierdzone przez Dyrektorów Szkoły, którzy są jednocześnie twórcami i pomysłodawcami placówki.
 4. Zajęcia w szkole odbywają się od września do czerwca, raz w tygodniu, w sobotę od godziny 9.00 – 12.00, przez 30 sobót w ciągu roku szkolnego. Szkoła może organizować inne, dodatkowe zajęcia. Opłata za zajęcia dodatkowe naliczana jest odrębnie, niezależnie od opłat za szkołę i ustala ją nauczyciel prowadzący dany rodzaj zajęć, w danym roku szkolnym.
 5. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, formularz odbioru dziecka ze szkoły, a także formularz dotyczący fotografowania dziecka.
 6. Szkoła może odmówić przyjęcia ucznia do szkoły z powodu braku miejsc w placówce lub bez podawania przyczyn.
 7. Zapisanie dziecka do szkoły jest równoznaczne z akceptacją programu dydaktyczno-wychowawczego, uiszczeniem opłat w wymaganych kwotach i terminach oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Statutu Szkoły, a także z jego akceptacją.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiadają wszystkie osoby zaangażowane w proces funkcjonowania placówki – pracownicy szkoły: Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, wolontariusze i rodzice przywożący, i odbierający dzieci ze szkoły. Za organizację bezpieczeństwa w szkole odpowiadają jego Dyrektorzy. Wszystkie inne osoby powinny się bezwzględnie dostosować do ustalonych przez w/w organy wytycznych w kwestii wymogów bezpieczeństwa.
 9. Szkoła zapewnia uczniom możliwość:
  • rozwijania umiejętności pisania i czytania w języku polskim oraz posługiwania się poprawną polszczyzną
  • rozwijanie wiedzy o kulturze, historii i geografii Polski
  • nauczanie o podobieństwach i różnicach między kulturą polską a angielską; kształtowanie postawy szacunku wobec kultury rodzimej oraz innych kultur
  • wspieranie dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości
 10. Działalność szkoły regulowana jest przez
  • statut szkoły,
  • program nauczania,
  • kalendarz zajęć,
 11. Organy szkoły:
  • Dyrektorzy szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
 12. Dyrektorzy szkoły:
  Dyrektor ds. edukacji szkoły:

  • reprezentuje szkołę na zewnątrz
  • organizuje prace kadry pedagogicznej
  • zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym
  • przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na nauczycieli
  • podejmuje decyzje o zwalnianiu nauczycieli
  • przyjmuje i rozpatruje aplikacje do szkoły
  • hospituje lekcje nauczycieli oraz nadzoruje ich pracę
  • administruje stronę internetową szkoły,
  • wyznacza kwotę wynagrodzenia dla nauczycieli
  • odpowiada za organizowanie bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły i zapewnienie odpowiednich warunków nauczania;
  • ściśle współpracują z Dyrektorem ds. administracyjno – finansowych.

  Dyrektor ds. administracyjno-finansowych

  • nadzoruje bieżącą działalność szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz;
  • wyznacza kwotę wynagrodzenia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  • odpowiada za organizowanie bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły i zapewnienie odpowiednich warunków nauczania;
  • ściśle współpracują z Dyrektorem ds. edukacji.
  • odpowiada za kontakt z instytucjami spoza szkoły
  • składa wniosek o zaświadczenie o niekaralności dla nauczycieli – DBS i innych pracownikow szkoły

  Obowiązki dyrektorów przyjmowane są aż do odwołania. Dyrektorzy Szkoły, którzy są jednocześnie twórcami PSS w Bracknell mogą być odwołani, jeżeli sami złożą wniosek w tej sprawie.

 1. Rada Pedagogiczna
  • w jej skład wchodzą nauczyciele szkoły i Dyrektorzy jako jej przewodniczący
  • Rada Pedagogiczna na wniosek Dyrektorów ustala program nauczania i dostosowuje go do potrzeb uczniów
  • ustala program wychowawczy
  • dobiera podręczniki szkolne w oparciu o podstawę programową i potrzeby uczniów
  • ustala system oceniania, nagród i kar
  • wypisuje świadectwa szkolne
  • sprawuje pieczę nad organizacją imprez szkolnych , obchodów i uroczystości
  • zgłasza wnioski o pomocach szkolnych
  • Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
  • Nauczyciele mogą być zobowiązani do pełnienia dyżurów podczas przerwy, w ustalonym cotygodniowym grafiku na cały rok szkolny, zatwierdzonym przez Dyrekcje szkoły.
  • Nauczyciele są zatrudnieni na zasadzie Self-Employed.
  • Nauczyciele powinni posiadać certyfikat o niekaralności DBS check. Jeżeli nie posiadają takiego dokumentu, Dyrekcja Szkoły podejmuje działania w celu wystawienia certyfikatu dla danego nauczyciela, na koszt nauczyciela.
  • Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się ze Statutem Szkoły i jest zobowiązany do przestrzegania tego dokumentu.
 2. Rada Rodziców jest ciałem doradczym w szkole. .Nie ma obowiązku powoływania Rady Rodziców w szkole w każdym roku szkolnym. O potrzebie funkcjonowania Rady Rodziców decyduje Dyrekcja Szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi przewodniczący Rady oraz 5 rodziców uczniów szkoły.
 3. Do zadań Rady Rodziców należy:
  • organizowanie imprez szkolnych dla dzieci w porozumieniu i za zgodą dyrekcji placówki
  • Prowadzenie kawiarenki szkolnej i kiermaszy szkolnych
  • Rada Rodziców nie ma wpływu na żadne decyzje w szkole
 4. Finanse szkoły
  • Szkoła jest finansowana ze składek rodziców, dotacji i imprez szkolnych.

Statut Polskiej Szkoły Sobotniej im. Fryderyka Chopina w Bracknell wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 01 lipca 2011 r.